Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden die op Nikki Pommer van toepassing zijn:  

Artikel 1 Definities

1. SAY NIK, gevestigd te Prinsenbeek, KvK-nummer 72091363, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan dienstverlener zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, trajecten en levering van overige diensten en producten door of namens dienstverlener waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door dienstverlener in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
6. Indien zich een situatie voordoet die niet wordt gedekt door deze algemene voorwaarden, zal de situatie worden bekeken vanuit de geest van deze voorwaarden.

Artikel 3 Aanbod

1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen. Dienstverlener is enkel gebonden aan de offerte wanneer deze binnen de aanvaardingstermijn wordt geaccepteerd.
2. Dienstverlener kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 Tarieven en betalingen

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Op de offerte is een trajectprijs of fixed fee, dan wel een schatting van het aantal benodigde uren en het gebruikelijke uurtarief van dienstverlener vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten zullen in de offerte zijn inbegrepen.
3. Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet het gehele traject wordt doorlopen.
4. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen. Zij heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.
5. Dienstverlener is gerechtigd een aanbetaling te vergen en in fases te factureren, waarmee de overeenkomst kan worden opgeschort totdat de (volgende) betaling is voldaan.
6. In geval van interimopdrachten zal dienstverlener maandelijks achteraf een factuur verzenden aan klant voor de daadwerkelijke uren waarin de voorafgaande maand werkzaamheden voor klant zijn verricht.
7. Overige, eenmalige, diensten zullen na uitvoering worden gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
8. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
9. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
10. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
11. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van dienstverlener onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 Informatieverstrekking klant

1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan dienstverlener.
2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Dienstverlener zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. Klant vrijwaart dienstverlener voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

1. Dienstverlener voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde.
2. De data van sessies zullen onderling worden overeengekomen.
3. Dienstverlener is niet gehouden werkzaamheden uit te voeren welke in strijd zijn met haar professionaliteit, een recht van derden of een wettelijke plicht.
4. Opdrachten waar een deadline aan verbonden zit dienen binnen een redelijke periode aangeboden te worden. Het dient te allen tijde aannemelijk te zijn dat de gegeven termijnen haalbaar zijn. Beoordeling hiervan ligt geheel bij dienstverlener.

Artikel 7 Wijziging en annulering

1. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft dienstverlener de mogelijkheid een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van te weinig aanmeldingen, ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Dienstverlener maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant.
2. Dienstverlener behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop of cursus. In geval de locatie of data wordt gewijzigd, heeft klant het recht binnen 72 uur na mededeling van de wijziging te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop of cursus op een later moment. Eventuele restitutie van het reeds betaalde bedrag door klant vindt plaats binnen 10 werkdagen na de wijziging.
3. Annulering van een overeenkomst door klant dient schriftelijk plaats te vinden. Voor het inhuren van dienstverlener voor gastlessen of lezingen gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: annulering is tot 2 kalenderweken voorafgaand aan de uitvoering kostenloos; annulering tussen de 2 en 1 kalenderweken voor aanvangt resulteert in betaling van 50% van de geoffreerde kosten; annulering tussen de 1 kalenderweek en 48 uur voor aanvang resulteert in betaling van 75% van de kosten en bij annulering binnen 48 uur voor aanvang wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.
4. Annulering van een afgesproken sessie dient zo spoedig mogelijk te worden meegedeeld aan dienstverlener. De sessie zal na annulering tot 48 uur voor aanvang in overleg worden verzet. Bij annulering binnen 48 uur voorafgaand aan een sessie of het verstek laten gaan zal deze sessie komen te vervallen en als dusdanig worden doorberekend.
5. Wanneer een deelnemer onverwachts verhinderd is voor een workshop, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: deelnemer is gerechtigd het aankoopbewijs over te dragen aan een ander, zo lang deze andere persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet. Klant is in geen geval gerechtigd de aankoopkosten terug te vorderen bij verhindering.
6. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een e-book of online cursus, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn aankoop. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

Artikel 8 Wijziging en annulering interimopdrachten

1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Dienstverlener stelt de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
3. Indien de facturen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft dienstverlener het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Een verlate levering kan in dit geval niet aan dienstverlener worden tegengeworpen.
4. Annulering van de overeenkomst door klant is enkel schriftelijk mogelijk. Indien de overeenkomst wordt ontbonden binnen 2 kalenderweken voor aanvang van de werkzaamheden is dienstverlener gerechtigd een schadevergoeding te vorderen van 50% van de overeengekomen uren exclusief reiskosten en reistijd.
5. Indien klant de overeenkomst wenst te ontbinden wanneer de werkzaamheden zijn aangevangen, dient hierbij een opzegtermijn van 1 kalendermaand in acht te worden genomen en zijn de vorderingen van dienstverlener op de klant voor de tot dan toe geleverde werkzaamheden onmiddellijk opeisbaar. De werkzaamheden zullen tot 1 kalendermaand na ontvangst van de schriftelijke aanzegging worden uitgevoerd. Indien klant wenst de werkzaamheden per direct op te zeggen, zullen de kosten voor deze kalendermaand worden doorberekend.

Artikel 9 Overmacht

1. In geval van overmacht is dienstverlener gerechtigd een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar zij redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van dienstverlener jegens klant opgeschort zo lang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid schade

1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de klant gedurende een overeenkomst op locatie.
4. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een sessie of overeenkomst.
5. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door dienstverlener aan klant in rekening is gebracht voor de desbetreffende opdracht waarin de schade is ontstaan.
6. Klant vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten.

Artikel 11 Intellectueel eigendom

1. De intellectuele eigendomsrechten op de door dienstverlener aan klant ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij dienstverlener. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
2. Elke handeling in strijd met het in het vorige lid van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
3. Bij inbreuk komt dienstverlener een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
4. Wanneer beeldopnames worden gemaakt tijdens een workshop door klant dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan dienstverlener en het is uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Beeldmateriaal mag enkel worden gedeeld via Instagram Stories wanneer dienstverlener in het bericht wordt getagd. Wanneer andere deelnemers op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig. Het is niet toegestaan geluidsopnames te maken.

Artikel 12 Bijzondere bepalingen

1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
2. Dienstverlener behoudt zich het recht voor klanten die door hun gedrag het verloop van een workshop of training belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of training of toekomstige workshops en trainingen uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende workshop of training onverlet.

Artikel 14 Herroepingsrecht

1. Klant heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen om een fysieke aankoop te ontbinden. Dienstverlener heeft het recht de klant te vragen naar de reden van herroeping, maar klant is niet verplicht een reden op te geven.
2. De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de klant het product heeft aangekocht.
3. Het herroepingsrecht geldt niet voor producten dan wel diensten anders dan fysieke producten.

Artikel 15 Verplichtingen bij herroeping

1. Klant dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts worden geïnspecteerd zoals dat in een winkel toegestaan zou zijn.
2. Waardevermindering van het product door omgang in strijd met het in lid 1 genoemde komt voor rekening van de klant.
3. Dienstverlener stuurt na ontvangst van de melding van herroeping een ontvangstbevestiging aan de klant.
4. Dienstverlener vergoedt de betalingen van de klant binnen 14 dagen nadat de klant de herroeping kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 16 Uitoefening van herroepingsrecht

1. Klant meldt schriftelijk via het modelformulier voor herroeping en binnen de bedenktijd aan de dienstverlener dat hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht.
2. Binnen 14 dagen na de melding zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, stuurt de klant het product, redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, terug.
3. De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht komt toe aan de klant.
4. De kosten van het terugzenden van het product komen voor rekening van klant.

Artikel 17 Levering

1. Voor aankoop van fysieke producten gelden de volgende bepalingen:
Als verzendadres geldt het adres dat de klant heeft opgegeven. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.
2. Dienstverlener verzendt geaccepteerde bestellingen _____, tenzij een langere termijn is afgesproken. Indien producten niet op voorraad zijn, wordt klant op de hoogte gehouden van de aangepaste levertijd.
3. Wanneer de bezorging vertraging heeft ontvangt de klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 30 kalenderdagen heeft de klant het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. Dienstverlener levert enkel binnen Nederland en België.

Artikel 13 Klachten en garantie

1. Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten of producten binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan dienstverlener.
2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
3. Vanaf 15 februari 2016 is het voor klanten in de EU ook mogelijk om klachten over fysieke aankopen uit de webshop aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het klant vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 14 Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen worden enkel beslecht in het arrondissement waar dienstverlener is gevestigd.
3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens dienstverlener en betrokken derden 12 maanden.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2018 - 2021 Say Nik Shop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Ook een eigen gratis shop?